CheckVN là phần mềm nằm trong sáng chế “Quy trình xác thực chống hàng giả” của Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE), nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính.
CheckVN có chức năng:
- Xác thực hàng hóa người tiêu dùng đang kiểm tra có chính hãng hay không .
- Hiển thị lịch sử đã xác thực.
- Hướng dẫn xác thực.
CheckVN sẽ trả về các thông tin sau khi người tiêu dùng xác thực:
- “Sản phẩm không hợp lệ !” là trường hợp sản phẩm này không được IDE bảo vệ đồng nghĩa với việc sản phẩm không chính hãng.
- “Sản phẩm đã được bán. Đề nghị quý khách kiểm tra lại!” là trường hợp sản phẩm này đã được một người dùng nào đó xác thực vào thời gian trước đó.
- Hiển thị trang thông tin sản phẩm khi quét lớp hiển thị và hiển thị dấu chỉ “THV ”(Tự hào thương hiệu sản phẩm Việt Nam) khi quét lớp bảo mật, khi dấu chỉ “THV” hiển thị đồng nghĩa với việc sản phẩm người tiêu đang xác thực là sản phẩm chính hãng do nhà sản xuất đăng ký bảo vệ thương hiệu sản phẩm trong “Quy trình xác thực chống hàng giả”
Sử dụng CheckVN là người tiêu dùng đang tự bảo vệ mình, hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu hàng hóa và chung tay đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng !.
Quyền riêng tư:
Tại chức năng xác thực hàng hóa chúng tôi sử dụng định vị người tiêu dùng để phát hiện vị trí xác thực sản phầm không chính hãng.
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0435406169
Đường dây nóng: 01695719999
Website: Check.net.vn


CheckVN the software in patent "Process authentication against counterfeiting" Business Center integration and career development (IDE), to protect the interests of consumers and genuine producers.
CheckVN with the function:
- Authentication goods.
- Displays historical authenticity.
- Authentication guidelines.
CheckVN will return the following information when the consumer authentication:
- "The product is invalid!" Is the case of this product is not protected IDE means that the product is not genuine.
- "The stamp was authentic!" This is the case of stamps has been validated in the previous period.
- Displays product information page when scanned display layers and display signs "THV" (Pride brand products Vietnam) when scanning layer of security, while the sign "THV" display means that the the consumer is authenticated as genuine products registered by the manufacturer brand protection products in the "process of authentication against counterfeiting" Use CheckVN that consumers are protecting themselves, support brand protection business and general merchandise goods hands repel fake, shoddy goods!.
Privacy:
At the authentication function goods we use consumer positioning to detect authentic product placement is not genuine.
Contact Info:
Phone: 0435406169
Hotline: 01695719999
Website: Check.net.vn